Privacy policy inzake patiëntengegevens

Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van patiënten nodig. Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we verzamelen en wat we daarmee precies doen.

Welke gegevens verzamelen we over patiënten?

We verzamelen volgende gegevens over patiënten:

 • Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van de wettelijke vertegenwoordiger)
 • Ziekenfonds
 • Rijksregisternummer
 • Gegevens over de gezondheid van de patiënt (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …)
 • Eventuele gegevens over familieleden, enkel indien dit relevant is voor de logopedische behandeling
 • Gegevens over opleiding en vorming
 • Geluids- of beeldopname
 • Eventuele financiële gegevens

Waarom verzamelen we die gegevens?

We verzamelen deze gegevens om adequate en kwaliteitsvolle logopedische zorg te kunnen verlenen, om onze logopedische prestaties te kunnen aanrekenen (aan het RIZIV en eventueel aan de patiënt rechtstreeks) en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen.

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen patiënt en ons als logopedist bestaat (een overeenkomst), omdat we daar wettelijke toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om de vitale belangen van de patiënt of ons gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling.

Gegevens over gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om logopedische zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een patiënt een klacht of schadegeval zou hebben, moeten we ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunnen opvolgen. Wanneer we gegevens verwerken om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van onze veiligheid en onze rechten van verdediging.

Worden de gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens die we van en over de patiënt hebben vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:

 • Indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals de huisarts, met het CLB, met de wettelijke vertegenwoordiger, …)
 • Indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit),
 • Voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar,gerechtelijke overheden, …)
 • Wanneer de patiënt daarin uitdrukkelijk heeft toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …)

Hoe lang worden gegevens bewaard?

We zijn verplicht om patiëntendossiers 30 jaar te bewaren.

Zijn er specifieke rechten die een patiënt kan uitoefenen op de gegevens die we bewaren?

Als patiënt kan je verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we bewaren. Zo heb heeft de patiënt recht op inzage in en een kopie van het patiëntendossier dat we bewaren. Indien de patiënt zijn patiëntendossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan die daartoe een schriftelijk verzoek aan de behandelende logopedist richten.

Tevens heeft de patiënt het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het patiëntendossier zijn opgenomen, te rectificeren.

Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van de toestemming van de patiënt (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan die toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde ingetrokken worden. De gegevens in het patiëntendossier worden bewaard op grond van de
behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond van een toestemming.
Indien de patiënt een klacht heeft specifiek over de verwerking van de persoonsgegevens, kan die ingediend worden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

(Opm.: Op datum van het opstellen van deze privacy policy is de Gegevensbeschermingsautoriteit nog niet opgericht en zijn er nog geen contactgegevens beschikbaar.)

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van patiëntengegevens?

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van patiëntengegevens in het logopedisch patiëntendossier is Lize Verslype.

Lize Verslype
Logo Lize
Tuinwijk 106
8600 Diksmuide